ENJOY GREECE

ENJOY GREECE
We Explore, Find, Check & Propose You for the Truth - Enjoy GREECE - Enjoy EUROPE - Enjoy WORLD

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΥΡΟΥ- Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 82: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ

Της Λέττας Καλαμαρά

Την 15η Νοεμβρίου 2018 το Πρωτοδικείο Σύρου δημοσίευσε στο ακροατήριο την υπ.αριθμ 2/2018 απόφαση 81 σελίδων για το Ναυπηγείο Νεωρείου Σύρου που είχε διακόψει την λειτουργία του από την 30η Απριλίου 2017.

Το Πρωτοδικείο Σύρου επικύρωσε την 26-7-2018 συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης τμήματος του ενεργητικού και παθητικού της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απορρίπτοντας τις κύριες παρεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, της «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» του Αλληλοασφαλιστικού Οργανισμού «HELLENIC HULL MUTUAL ASSOCIATION PLC» και άλλων 17 ατόμων.

Η συμφωνία εξυγίανσης έχει συναφθεί μεταξύ από την παρούσα ιδιοκτήτρια «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλιο «ALPHA BANK», την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», τον Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το «ΝΕΩΡΕΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τους 469 πρώην εργαζόμενοι της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον μελλοντικό ιδιοκτήτη «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτκό τίτλο «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E  στα λατινικά «ONEX SYROS SHIPYARDS S.A.»

Για τη θετική απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E που περιλαμβάνει:...

    -   Πλήρη αξιοποίηση της υφισταμένης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σύρου δεδομένης της στρατηγικής γεωγραφικής του θέσης.

  -  Επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή προσθέτων παρεχομένων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες «Mega Yachting», επισκευή και κατσκευή πλατφόρμων εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μεταρτοπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας (LNG), υπογραφή νέων συμβάσεων επισκευής καικατασκευής εμπορικών πλοίων, κατασκευή και επισκευή των ναυτικών πλατφόρμων του ΝΑΤΟ

  -  Βελτίωση του περιθωρίου κέρδους από την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του επενδυτή

    -    Ανάκτηση της χαμένης επιχειρηματικής δύναμης μέσω του εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων της «» βάσει των διεθνών προτύπων λειτουργίας

   -   Επανατοποθέτηση και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Ναυπηγείων Σύρου στις αγορές Ελλάδας και του εξωτερικού και η αύξηση του κύκλου εργασιών με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας.
     
Σύμφωνα με εμπειρογνώμονα η «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E αναμένεται να αποκομίσει καθαρά κέρδη , προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.000.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί στα 6.000.000 ευρώ από τον δεύτερο και κάθε επόμενο χρόνο μέχρι το 25ο έτος από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο ρυθμός των πωλήσεων αναμένεται να αυξάνεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα κατά 5,26% κατά μέσο όρο ανά έτος. Τα ανωτέρω χωρίς να εκτιμάται η θετική επίδραση που αναμένεται να έχει στην επιχείρηση η επέκταση των δραστηριοτήτων της «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E σε νέους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Με την απόφαση του δικαστηρίου της 12ης Νοεμβρίου 2018 και την επικύρωση της συμφωνίας εξασφαλίζεται από τη δεύτερη η άρση της παύσης πληρωμών της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία είχε περιέλθει από 30 Απριλίου 2017. Επίσης μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενεργητικού και του παθητικού της στην «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E.» θα αρχίσει σταδιακά η καταβολή των οφειλομένων ποσών όπως παρακάτω:


ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
4.976.990,91
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΔΟΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.206.131,23
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΔΟΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
9.707.499,92
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
5.692.199,86
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ 280 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΚΑ
20.745.381
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ 280 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΓΓΥΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΗ ΟΥΔΙΩΔΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ / ΤΡΙΤΟΙ (ΕΡΤ ΟΤΑ ΚΛΠ)
257.804,82
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΑΝΕΓΓΥΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
3.206.846,68
ΑΠΟ ΗΜΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
46.792.854,42
Ημερομηνία ολοκήρωσης της συναλλαγής μεταξύ «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ A.E με βάση τη σύμφωνία εξυγίανσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού – πρωτοκόλλου μεταβίβασης της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η οποία δεν θα απέχει πλέον των δέκα 10 Εργασίμων Ημερών από την πλήρωση των αιρέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των εννέα μηνών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης (12 Νοεμβρίου 2018) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 παρ.4 ΠτΚ.

Στο 103 παρ.4 ΠτΚ αναφέρεται: «Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες από την επικύρωση, και να ρυθμίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης πληρωμών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση.» Αιρέσεις ορίζονται ως η νόηση του συνόλου των αιρέσεων του άρθρου 24.

Το άρθρο 24 αναφέρει: Παύση τοκογονίας

1. Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Η παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.

2. Το κατά τα άρθρα 107 επ. σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να έχει ως περιεχόμενο και την καταβολή, ολική ή μερική, των τόκων που έπαυσαν να παράγονται λόγω κήρυξης της πτώχευσης. Το άρθρο 107 αναφέρει: Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.

             Πηγή: http://www.imsyrou.gr
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’ σύμφωνα με δημοσίευμα της «Κοινής Γνώμης» δήλωσε την 19 Νοεμβρίου 2018 πως η απόφαση του Δικαστηρίου γέμισε χαρά ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον του ιστορικού Ναυπηγείου για την πρόοδο του νησιού και την εθνική οικονομία. Αποτέλεσε δικαίωση των προσπαθειών των εγαζομένων, και συνεχάρη τους εντιμώτατους δικαστές του Πρωτοδικείου Σύρου για την ακριβοδίκαιη απόφαση τους. Τέλος καλοσώρισε στην Ερμούπολη τον Ελληνοαμερικανό ευπατρίδη επενδυτή κ.Πάνο Ξενοκώστα για την υλοποίηση του οράματός του.

Στην ενδιάμεση περίοδο που νοείται το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου 2017 μέχρι την Ημερομηνία  Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής οι εργασίες στο Ναυπηγείο γίνονται από την ΙΚΕ «Σύρος Ελλάς ΙΚΕ», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η ONEX το 2018 επέδειξε μία υψηλή δραστηριότητα προώθησης του σχεδίου της και σειρά επαφών και επισκέψεων στο Νεώριο Σύρου.

Στο μεταξύ αναμένεται η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του Ναυπηγείου και ερώτημα παραμένει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί 82 ημέρες μετά τη δικαστική απόφαση δεν έχει γίνει η μεταβίβαση ενεργητικού – παθητικού του στη νέα εταιρεία, σε μία επένδυση που θα φέρει 1.000.000 ευρώ καθαρά κέρδη το 1ο χρόνο, 6.000.000  κάθε χρόνο μετά και πάνω από όλα την αποπληρωμή των 9.707.499,92 ευρώ στους παλαιούς και νέους εργαζομένους και 3.206.846,68 σε ουσιώδεις πιστωτές, εντός 2 μηνών από την τελική πράξη μεταβίβασης. Ένα ποσό που το αξίζουν οι εργαζόμενοι στο Νεώρειο και θα τονώσει μεταξύ άλλων και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί αναφέρονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες - που δεν μπορούν όμως να τις προσδιορίσουν επακριβώς - οι οποίες στέκονται εμπόδιο στη μεταβίβαση του Ναυπηγείου και σε μία τόσο μεγάλη επένδυση που θα δώσει δουλειές, θα τονώσει την τοπική κοινωνία και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.