ENJOY GREECE

ENJOY GREECE
We Explore, Find, Check & Propose You for the Truth - Enjoy GREECE - Enjoy EUROPE - Enjoy WORLD

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Inform Λύκος: Μέρισμα 0,07 ευρώ – Η ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων και ηλεκτρονική παράδοση εντύπων το μέλλον

Της Λέττας Καλαμαρά

Στην ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων και την ηλεκτρονική παράδοση εντύπων εστιάζει το 2017 η Inform Λύκος. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας το Information Management και η αγορά εκτυπώσεων ασφαλείας αυξάνεται και είναι φανερή πλέον η τάση της µετάβασης από τη φυσική παράδοση στην ηλεκτρονική παράδοση και την ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων και  εντύπων, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για τον όµιλο, που θεωρείται πλέον στρατηγικός προµηθευτής τραπεζικών και τηλεπικοινωνιακών οργανισµών είτε του ιδιωτικού ή του δημοσίου τοµέα.

Από κει και πέρα, όπως τονίζεται, στόχος της Inform Λύκος είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές και πελάτες, στην ανάπτυξη των εξαγωγών προκειµένου να αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδα. Επίσης στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης στον τοµέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως e-λογαριασµοί, e-τιµολόγηση, σκανάρισµα και αρχειοθέτηση, hybrid mail, cloud printing. Αναφορικά με την παραγωγή η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, που θα αυξάνουν τη δυνατότητα παραγωγής και θα µειώνουν τα κόστη, για την ενίσχυση της κερδοφορίας. Παράλληλα θα συνεχίσει να διερευνά ενδεχόµενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών, µε απώτερο στόχο του την περαιτέρω ενδυνάµωση της θέσης της στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου, κατά το 2016, εξαιρουµένων των εξαγορών, ανήλθαν σε  5 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. το 2015, εκ των οποίων σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό 4,1 εκατ.ευρώ, λογισµικά προγράµµατα 0,6 εκατ. ευρώ και λοιπό εξοπλισµό 0,3 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε 16,6 εκατ. ευρώ το 2016 από 10,8 εκατ. το 2015, αυξηµένος κατά 5,8 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της απόκτησης δύο νέων ψηφιακών εκτυπωτικών µονάδων στην Ελλάδα ποσού 3,5 εκατ. ευρώ µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της διανοµής µερίσµατος στους µετόχους ποσού 1,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως για τη χρήση του 2016...


η πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 0,0595 ευρώ ανά μετοχή). Κατά τη χρήση του 2016, οι πωλήσεις του Οµίλου µειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν σε 62,5 εκατ. ευρώ. Η µείωση αυτή προήλθε κυρίως από τη χαµηλότερη ζήτηση καρτών πληρωµών στην ελληνική αγορά µετά την αυξηµένη ζήτηση καρτών λόγω του περιορισµού χρήσης κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015, η οποία εν µέρει αντισταθµίστηκε από υψηλότερες πωλήσεις λόγω νέων έργων σε Ελλάδα και Ρουµανία στο δηµόσιο τοµέα και στις τηλεπικοινωνίες. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώθηκαν το 2016 σε σχέση µε το 2015, ως εξής: το περιθώριο της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδοφορίας ανήλθε στο 7,3% το 2016 από 3,8%, αυξηµένο κατά 3,5 µονάδες, το περιθώριο της προ φόρων και τόκων κερδοφορίας ανήλθε στο 1,2% το 2016 από -1,7%, αυξηµένο κατά 2,9 µονάδες, το περιθώριο της προ φόρων κερδοφορίας ανήλθε στο -0,9% το 2016 από -3,5%, βελτιωµένο κατά 2,6 µονάδες. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο -1,7% το 2016 από -3,1% το 2015, βελτιωµένος κατά 1,4 µονάδες. Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ανήλθε στο -1% το 2016 από -1,9% το 2015, βελτιωµένος κατά 0,9 µονάδες, -Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε στο 0,62 για το 2016 από 0,63 το 2015. Ο δείκτης ∆ανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στο 0,35 για το 2016 αυξηµένος κατά 0,07 µονάδες. Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ανήλθε στο 0,81 το 2016 από 0,89 το 2015, µειωµένος κατά 0,08 µονάδες. Συνολικά το προσωπικό του Οµίλου παρέµεινε σταθερό στους 423 εργαζοµένους την 31/12/2016.


H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 και έχει παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, υπό το εµπορικό σήµα INFORM µε παραγωγικές µονάδες σε Ελλάδα, Ρουµανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς στο χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εµφακέλωσης λογαριασµών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασµών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δηµόσιο τοµέα και βιοµηχανικές/εµπορικές εταιρείες. Είναι µέλος του Οµίλου AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) µε έδρα την Αυστρία, διεθνής όµιλος, που δραστηριοποιείται και στον τοµέα του Digital Security, υπό το εµπορικό σήµα AUSTRIACARD, διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές µονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κ.λπ. σε Αυστρία και Ρουµανία, Λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουµανία και Τουρκία, υψίστης ασφαλείας δεδοµένων και πιστοποιηµένα από διεθνείς οργανισµούς.